Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Stichting Culemborgzoalshetwas

De  Stichting  Culemborgzoalshetwas  is door de  Belastingdienst aangemerkt als een algemeen  nut beogende instelling (ANBI) op basis van de volgende gegevens:

Naam,  RSIN,  adres

De Stichting Culemborgzoalshetwas (RSIN  8535.66.720) is bereikbaar via info@culemborgzoalshetwas.nl.

Doelstelling  en  beleidsplan

Doelstelling:

De  Stichting  heeft  als doel: immaterieel Culemborgs erfgoed  (hieronder  zal  worden  verstaan:  teksten,  beelden  en  geluiden,  die  licht werpen  op  Culemborg  in  vroegere  tijden,  met  het  accent  op de  laatste  één  honderd  vijftig  (150)  jaar)  te  verzamelen,  te  bewaren,  te  beheren  en  (vooral  digitaal) toegankelijk  te  houden  respectievelijk  te  maken  voor geïnteresseerden  en  het  verrichten  van  al  wat  hiermee  verband  houdt  of  daartoe  bevorderlijk  kan  zijn.

Beleidsplan:

1.  De  primaire  activiteiten  van  de  Stichting  bestaan  uit  het  optimaliseren  van  de  bestaande content  van  de  website  en  het  aanvullen  daarvan  met  nieuwe  informatie.

2.  De  secondaire  activiteiten  van  de  Stichting  betreffen  het  werven  van  fondsen  om  de  kosten van  instandhouding  van  de  website  te  dekken,  om  deze  daarmee  kosteloos  ter  beschikking te kunnen  stellen.

JAARVERSLAG 2017

De Stichting Culemborgzoalshetwas is opgericht op 27 december 2013. De stichting heeft als doel immaterieel Culemborgs erfgoed te verzamelen, te bewaren, te beheren en (vooral digitaal) toegankelijk te houden respectievelijk te maken voor geïnteresseerden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van eigen activiteiten, maar kan ook onderdak verlenen aan voorwerpen of bestaande collecties respectievelijk dataverzamelingen van Culemborgs erfgoed en/of het beheer daarvan op zich te nemen.

Samenstelling bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Wilma Dehing (voorzitter), Jack van der Winkel (secretaris) en Frank van Schutterhoef (penningmeester).

De overige bestuursleden zijn Alies Derwig, Ineke Molenaar, Peter Schipper en Nini Vonk.

Het bestuur vormt tevens de programmaraad resp. redactie van de website www.culemborgzoalshetwas.nl. De redactieleden doen onderzoek en schrijven artikelen.

Werkzaamheden

De programmaraad is in 2017 vijf maal bijeen geweest, op 31 januari, 25 april, 22 augustus, 26 september en 7 november.

Er zijn door de redactie in 2017 de volgende artikelen geschreven:

1   Dirk van den Ham
2   Culemborg tijdens de watersnood in 1820
3   Winterhulp Culemborg
4   1945, watersnood in de Betuwe
5   Postma (Culemborgers)
6   Het Boerenleven in Culemborg
7   IJsfabriek van Plath
8   Goilberdingerstraat 21, 23 en 25
9   Industrie in de Lange en Korte Meent
10 Van der Winkels in Culemborg   e-book
11 Culemborgse Bijnamenboek   e-book
12 De onderwijzersbuurt
13 De VOC-buurt of Culemborgers overzee
14 “Hemkavoet”of “Keestra Kwartier”

Marketing

Tijdens de Monumentendag op 9 september 2017 heeft de Stichting Culemborgzoalshetwas met een kraam op de Markt gestaan. Daarbij zijn aan het publiek flyers uitgedeeld om meer naamsbekendheid te krijgen. Op die dag zijn er ook een groot aantal magazines van 'Het leven in Culemborg' verkocht.

Werkgroep Sitebouw

De  Werkgroep Sitebouw, bestaande uit Ineke Molenaar en Jack van der Winkel, heeft tot taak de sites van Culemborgzoalshetwas en Stolpersteine te onderhouden.

 www.culemborgzoalshetwas.nl

In het afgelopen jaar zijn de laatste artikelen uit de magazines van 'Het leven in Culemborg’ op de site van Culemborgzoalshetwas gezet.

De website www.culemborgzoalshetwas.nl is ondergebracht bij Roberto Webhosting en wordt gemaakt met het programma Serif WebPlus X5.

Er wordt een digitale nieuwsbrief gemaakt met LaPosta. Op 31 december waren er 68 abonnees op de nieuwsbrief. Er zijn in 2017 4 nieuwsbrieven verschenen: in januari, juni, augustus en oktober.

Bezoeken aan www.culemborgzoalshetwas.nl in 2017

Top 3 voor 2017

Op 1: Overstroming 1820
Op 2: Eigen winkel (Fam. Borgstein)
Op 3: Veerweg en omgeving

In 2017 trok de site van www.Culemborgzoalshetwas.nl in totaal 57395 bezoekers (2016: 65138).
Een terugval in 2017 van 7743 bezoekers.

Deze 57395 bezoekers bekeken 149733 pagina’s (2016:214602)
Een terugval in 2017 van 64869 pagina’s

Bezoek aan deze site in 2017
Januari 2017

Top 3 van januari 2017

Film 45
Worstelen 57
Molukse kerk 44

Februari 2017

Top 3 van februari 2017

Eigen winkel 385
Film 53
Worstelen 47

Maart 2017

 Top 3 van maart 2017

Fim 48
Molukse kerk 45
Terweijde 41

April 2017

 Top 3 van april 2017

Molukse kerk 78
Links 44
Film 37

Mei 2017

Top 3 van mei 2017

Boeken 48
Oudenmannenhuis 47
Worstelen 46

Juni 2017  

Top 3 van juni 2017

Molukse kerk 53
Uitgaan 52
Film 47

Juli 2017

Top 3 van juli 2017

Film 50
Molukse kerk 36
Restauratie 36

Augustus 2017  

Top 3 van augustus 2017

Veerweg 120
Film 55
Triowijk 48

September 2017  

Top 3 van september 2017

Postmaschool 71
Molukse kerk 57
Triowijk 52

Oktober 2017

Top 3 van oktober 2017

Links 71
Molukse kerk 59
Film 53

November 2017  

Top 3 van november 2017

Film 73
Links 63
Bijnamen 46

December 2017  

 Top 3 van december 2017

Woerdenbach 60
Film 47
Boerenleven 46

 www.stolpersteineculemborg.nl

De website www.stolpersteineculemborg.nl is ondergebracht bij Easyhosting BV en wordt gemaakt met het programma Joomla, versie 1.5.

Aan de site www.stolpersteineculemborg.nl is in 2017 niets toegevoegd.

Bezoeken aan www.stolpersteineculemborg.nl in 2017

Deze site trekt nog steeds  regelmatig bezoekers.  

Meest bezocht pagina's:

Kattenstraat 14 en 17

Herenstraat 7


Balans en staat van baten en lasten van de Stichting Culemborgzoalshetwas over 2017  

De inkomsten bedroegen € 460,75. Uitgesplitst leverde dit de volgende inkomsten op: verkoop tijdschriften € 122,55, losse bijdrage € 30 en een sponsorbijdrage van € 308,20

De uitgaven van de Stichting bedroegen € 251,36. Nader gespecificeerd leverde dit de volgende kosten op: bankkosten € 69, de Stolpersteine-site die deel uitmaakt van onze stichting € 122, 82 en diverse kosten € 59,54.

Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 1182,16.

Aanvullende opmerking: de jaarlijkse nota voor de hosting van de eigen website en het voeren van de domeinnaam is pas in de eerste week van januari is binnengekomen. Deze nota bedraagt € 154,09.