Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Stichting Culemborgzoalshetwas
ANBI-­status (aanmaakdatum 31- 12-2016
De  Stichting  Culemborgzoalshetwas  heeft  bij  de  Belastingdienst  een  aanvraag  ingediend  om  te  worden  aangemerkt  als  een  algemeen  nut  beogende  instelling  (ANBI).  De  Stichting  is  als  zodanig  aangemerkt, op  basis van  de  volgende  gegevens:


Naam,  RSIN,  adres

De  Stichting  Culemborgzoalshetwas  (RSIN  8535.66.720)  is  bereikbaar via info@culemborgzoalshetwas.nl.

Doelstelling  en  beleidsplan

Doelstelling: De  Stichting  heeft  als doel: immaterieel Culemborgs erfgoed  (hieronder  zal  worden  verstaan:  teksten,  beelden  en  geluiden,  die  licht werpen  op  Culemborg  in  vroegere  tijden,  met  het  accent  op de  laatste  één  honderd  vijftig  (150)  jaar)  te  verzamelen,  te  bewaren,  te  beheren  en  (vooral  digitaal) toegankelijk  te  houden  respectievelijk  te  maken  voor geïnteresseerden  en  het  verrichten  van  al  wat  hiermee  verband  houdt  of  daartoe  bevorderlijk  kan  zijn.

Beleidsplan:
1.  De  primaire  activiteiten  van  de  Stichting  bestaan  uit  het  optimaliseren  van  de  bestaande content  van  de  website  en  het  aanvullen  daarvan  met  nieuwe  informatie.
2.  De  secondaire  activiteiten  van  de  Stichting  betreffen  het  werven  van  fondsen  om  de  kosten van  instandhouding  van  de  website  te  dekken,  om  deze  daarmee  kosteloos  ter  beschikking te kunnen  stellen.
3.  Medio  2015  wordt  de  aanloopperiode  van  en  de  actuele  stand  van  zaken  rond  de (financiering van  de)  website  geëvalueerd.  Op  basis  daarvan  wordt  mogelijk  de  structuur  en  invulling  van de  website  aangepast.  Ook  moet  daar  een  meerjarig  financieringsplan  uit  rollen

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016

De stichting Culemborgzoalshetwas is opgericht op 27 december 2013. De stichting heeft als doel:immaterieel Culemborgs erfgoed (hieronder zal worden verstaan:teksten, beelden en geluiden, die licht werpen op Culemborg in vroege tijden, met het accent op de laatste éénhonderdvijftig (150) jaar) te verzamelen, te bewaren, te beheren en (vooral digitaal) toegankelijk te houden respectievelijk te maken voor geïnteresseerden en het verrichten van al wat hiermee verband houd tof daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2, De stichting beoogt het algemeen nut;

3-De stichting heeft geen winstoogmerk.

4- De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren van eigen activiteiten, maar kan ook- onder nader vast te stellen afspraken of voorwaarden- - onderdak verlenen aan voorwerpen of bestaande collecties respectievelijk data verzamelingen van Culemborgs erfgoed en /of beheer daarvan op zich te nemen.

Samenstelling

Dagelijks bestuur

1. Wilhelmina Jacoba Maria Dehing, voorzitter
2. Jacobus Johannes van der Winkel, secretaris
3, Frank Dirk van Schutterhoef, penningmeester

Leden

Alies Derwig
Ineke Molenaar
Peter Schipper
Nini Vonk

Programmaraad

Bestaat uit:

Leden van het dagelijks bestuur en de overige leden.
De leden van de programmaraad vormen tevens de redactie van de site:
www.culemborgzoalshetwas.nl
De redactieleden doen onderzoek en schrijven artikelen voor o.a de website
 

Werkzaamheden

Programmaraad

De programmaraad is in 2016 in totaal  zes maal  bij elkaar gekomen.

Op 26 januari, 29 maart, 7 juni, 26 juli, 27 september en 29 november.

Er zijn door de redactie in 2016 de volgende artikelen geschreven:

1   Jan van Riebeeckfeesten 1952
2   Het tonnenstelsel
3   Partycentrum De Lantaarn
4   Het zerkenmonument
5   De Eerste Wereldoorlog
6   Molen De Hoop
7   Goilberdingerstraat
8   Goilberdingerstraat no. 1
9   Goilberdingerstraat no. 7,9,11,en13 (Alg. Ziekenhuis)
10 Laatste terechtstelling
11 Culemborger Dirk van den Ham

Marketing activiteiten

Tijdens de monumentendag op 10 september 2016 heeft de Stichting Culemborgzoalshetwas met een kraam op de Markt gestaan. Daarbij zijn aan het publiek flyers uitgedeeld om meer naamsbekendheid te krijgen. Op die dag zijn er een groot aantal magazines “Het leven in Culemborg” verkocht.

Werkgroep Sitebouw

Deze werkgroep, bestaande uit Ineke Molenaar en Jack van der Winkel, heeft tot taak de sites van  Culemborgzoalshetwas en Stolpersteine te onderhouden. In het afgelopen jaar zijn de laatste artikelen uit het magazine “Het leven in Culemborg’ op de site van Culemborgzoalshetwas gezet.

Stad Radio Culemborg (SRC)

In 2016 zijn er door de Stichting Culemborgzoalshetwas op deze zender een aantal uitzendingen verzorgd. Onderwerpen waren o.a.: Molen De Hoop, Laatste terechtstelling, Jan van Riebeeckfeesten, Het Rondeel, De Goilberdingerstraat, Culemborg in de wereld en Bakker Verheujde


Site:
     www.culemborgzoalshetwas.nl

Deze site is ondergebracht bij Roberto Webhosting en wordt gemaakt met het programma Serif WebPlus X5.

Tevens wordt er een digitale nieuwsbrief verzorgd. Deze is ondergebracht bij LaPosta
Aantal gegadigde voor de Nieuwsbrief op 31 december 2016:
68

Verzonde Nieuwsbrieven: (5 maal)

februari 2016, juni 2016, en september 2016.
 

Bezoeken aan deze site in 2016

Top 3 voor 2016

Op 1: Molukse kerk
Op 2: Roofmoord
Op 3: Takwamoskee

In 2016 trok de site van www.Culemborgzoalshetwas.nl  in totaal 65138 (2015: 59759) bezoekers.

Deze 65138 bezoekers bekeken 214602 (2015:151071) pagina’s

Site:   www.stolpersteineculemborg.nl

Deze site is ondergebracht bij Easyhosting BV, Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam en wordt gemaakt met het programma Joomla, versie 1.5.

Aan de site www.stolpersteineculemborg.nl is in 2016 niets toegevoegd.

Bezoeken aan deze site in 2016

Deze site trekt nog steeds  regelmatig bezoekers..  
In 2016 waren er
19108 bezoekers. Vanaf de start in 2011 in totaal 74443 bezoekers    

 

Balans en staat van baten en lasten van de Stichting Culemborgzoalshetwas over 2016.

De inkomsten bedroegen  € 1071,94.Uitgesplitst levert dit de navolgende inkomsten op: giften
€ 332,00 verkoop mappen en tijdschriften van het magazine 'Het leven in Culemborg' € 612,50 en een spreekbeurtvergoeding van een van onze leden van € 127,44.

De uitgaven van de Stichting bedroegen€ 470,26. Nader gespecificeerd leverde dit de volgende kosten op: bankpas €69,00 op jaarbasis. De site 'Stolpersteine', die deel uitmaakt van onze stichting
€ 122,82, presentatie op de Monumentendag in Culemborg € 71,67, de hosting voor de website, die al is vooruitbetaald voor 2016, € 168,19 en kantoorartikelen € 38,58.

Het jaar is afgesloten met een positief saldo van €1059,63.