Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Gemengde zangvereniging

 

‘De Korenbloem’

De Korenbloem in 2008. Dirigent: Peter Schoenake

De oprichting van gemengde zangvereniging ‘De Korenbloem’ vond  plaats in een periode, dat er gestreefd werd naar het aanbieden van  een nieuwe levensstijl, dit ter bestrijding van het toenemend alcoholgebruik. Er moest tegenwicht komen  tegen de alcohol, in de vorm van  prettige ontspanning en een zinvolle  vrijetijdsbesteding. Het koorzingen  wilde daarin voorzien.

 

Bij het 65 jarig bestaan van de Korenbloem. Dirigent: Daan Vliegendhart. Enkele leden: G van Hooff, W Dorrestein, M van Gasteren, N Ooms, G Hartman, R Balvers, A van Zanten en M van Ewijk.

De Korenbloem werd opgericht op 4  december 1918. In de peri- ode 1918  tot 1944 werd er gere- peteerd in verschillende zalen. Kort voor het einde  van de Twee- de Wereldoorlog werd als  locatie gekozen voor ‘De Klok’ aan de Varkensmarkt. Daar zou het
koorleven  zich meer dan twintig jaar afspelen. De Korenbloem was toentertijd de eerste zang- vereniging die openbare repetities  hield. Dat werd door velen be- schouwd  als een plezierig uitje. Na latere rondzwervingen via on- der meer Mariakroon  en de
Fransche School wordt er nu al weer vele jaren op dinsdagavond geoefend in het clubgebouw van Concordia  aan de Westersingel.
Dirigenten hebben in de rijke ge- schiedenis van het koor een be- langrijke  rol gespeeld. In de be- ginperiode heeft  dirigent Bon- nens de groei en opbouw van de vereniging krachtig ter hand ge-
nomen. Na zijn overlijden nam de heer Van Veen de leiding van het koor  op zich. Hoogtepunt van zijn dirigentschap was, rondom het 30-jarige bestaan  in 1948, de opvoering in Luxor van de ope- ra comique in drie bedrijven ‘De  Boschkat’. Vlak voor en na de opvoering meldden zich talloze nieuwe leden  aan en groeide de vereniging enorm. In die tijd wer- den er zo genoemde Hollandse musicals opgevoerd, een meng- sel  van toneel en zang, met veel decoratieve decors. Met de komst van dirigent Willy Francois werden er nieuwe wegen ingesla- gen. Hij had zijn sporen ruim- schoots verdiend bij de AVRO. Daarvoor mochten jongeren pas lid worden, als ze  16 jaar waren. Willy Francois riep een  apart meisjeskoor in het leven, ‘Jong en  Vrolijk’, waarvan meisjes tot zestien jaar  lid mochten zijn. Daarna mochten zij  naar het
grote koor. Over de optredens van het meisjeskoor verschenen lovende  verhalen in de lokale en landelijke pers.  Oudere leden kunnen nog geestdriftig  vertellen over het grote succes dat de ve-
reniging behaalde in het Scheve- ningse  Kurhaus. Daar werd een eerste prijs met  lof van de jury behaald, plus nog twee  eerste prijzen in de erewedstrijd.  De plotselinge dood van Francois in maart 1971 trof de vereniging als een  donderslag bij heldere he- mel. Willy  Francois had veel vrienden gemaakt  door zijn op-
treden als dirigent van de geza- menlijke koren en zijn goede re- latie  met de beide muziekkorp- sen.
Door allerlei factoren leek De Ko- renbloem plotseling zijn beste tijd gehad  te hebben. Het aantal leden liep gestaag  terug, er werd veelvuldig van dirigent  gewisseld en er werd steeds verhuisd naar een andere repetitieruimte. Alle veranderingen deden het koor natuurlijk  geen goed. Toen het koor vlak voor het  60-jarige be- staan zonder dirigent kwam  te zitten nam het koorlid J. van Gasteren  in samenwerking met de pianist D. van  Dillen de lei- ding op zich. Zij slaagden er  in om in de zes weken voor het ju- bileum een zeer geslaagd con- cert ingestudeerd te krijgen. Onder hun leiding  stabiliseerde de positie van het koor  weer. Dat uitte zich onder meer in een duidelijke groei van het aantal leden.  Tijdens het 65-jarig jubi- leum in 1983  werd er een uniek concert gegeven in  de Barbara- kerk, waaraan nog eens zes  an- dere koren deelnamen.
In de afgelopen drie decennia heeft  het koor weer verschillende dirigenten  voorbij zien gaan. Het koor trad binnen de stad veel op in de verschillende  verpleeg- en
verzorgingshuizen en had  ook een belangrijk aandeel in de diverse  kerst- en promconcer- ten. De goede  naam, die het koor in het verleden in de regio had opgebouwd, resulteerde  in veel uitnodigingen. Zo werd met  veel succes opgetreden in onder meer  Heusden, Arkel, Schel- luinen, Buren en  Vreeswijk. Veel koren kwamen voor  een tegen- bezoek naar de traditionele  kof- fieconcerten in de Lantaarn en de druk bezochte kerstconcerten in BonVie.
Het jubileumconcert bij het 90-jarig bestaan in 2008 ligt nog vers in het geheugen. Onder leiding van de toenmalige  diri- gent Peter Schoenaker, profileer- de De Korenbloem zich als een koor dat  alle genres van het muzikale palet beheerst. Ongeacht of het gaat over opera, operette, musical of de heden- daagse buitenlandse of Neder- landstalige pop, geen  muzikale zee gaat het koor te hoog. De komende jaren hoopt de vere- niging door te gaan met wat het koor  altijd heeft gedaan: zingen, repeteren en  uitvoeren. De Ko- renbloem - de enige  gemengde zangvereniging in Culemborg - kan nog steeds leden gebruiken, die vierstemmig willen zingen. Die zullen ervaren dat geconcen- treerd repeteren en gezelligheid perfect samengaan,  want on- danks het feit dat veel leden al redelijk op leeftijd beginnen te raken,  blijft de vereniging vooral jong van hart.

Frank van Schutterhoef

Meer informatie: www.korenbloem-culemborg.nl