Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Muziektenten

Culemborg heeft twee muziektenten  gehad, waarvan er een recentelijk in  De Plantage is herbouwd. Het waren de 'pop-podia' van de 19e eeuw. Tegenwoor- dig is er weer volop  belangstelling voor en in de Plantage wordt jaarlijks een programma met uiteenlopende bands en koren  gepresenteerdOptreden van zangkoor De Korenbloem in de herbouwde muziektent in de Plantage. Op de voorgrond de voorzitter van het koor, de heer Frank Schutterhoef.

De muziektent op het Voorburg
Toen Crescendo (nu Koninklijke  Harmonie Pieter Aafjes) in 1917 een belangrijk concours had gewonnen in  Rotterdam, wilde de beschermheer, de  sigarenfabrikant A.M. J. Dresselhuys,  een concert voor zijn woning op de  Varkensmarkt, het gebouw Maria Regina. Het hout voor de bouw van  de muziektent werd door Dresselhuys  ter beschikking gesteld. Later vonden  er vanwege de grote belangstelling nog  concerten plaats op de Markt. Uiteindelijk werd het bouwwerk op de hoek  naar het Voorburg neergezet en later gesloopt.
De muziektent in De Plantage
Tussen 2005 en 2010 is door vele vrijwilli- gers, de gemeente Culemborg en met be- hulp van sponsors hard gewerkt  om het stadspark De Plantage, en de muziektent die daar oorspronkelijk heeft  gestaan, weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. De Plantage is in 1850 ontworpen door de beroemde tuinar-chitect Louis Paul Zocher, de schepper van onder andere het Vondel- park in  Amsterdam. In juni 2005 werd de werkgroep De Plantage opgericht, die met het zogenaamde buurtbudget het nogal ver- waarloosde park op wilde knappen. Een jaar later lag De Plantage er weer prachtig bij. Vervolgens besloten de werkgroepleden te proberen de muziektent, die rond 1950 was afgebroken, weer terug te laten keren in het hertenkamp van De Plantage.
Ontstaansgeschiedenis
In de negentiende en het begin van  de
twintigste eeuw verschenen overal in Neder- land muziektenten (ook wel  muziekkios- ken of -koepels genoemd). Ieder zichzelf respecterend dorp had  er wel een. Aanvankelijk waren ze van hout, later van smeedijzer. Meestal werd er blaasmuziek gespeeld door de plaatselijke fanfare of har- monie. Ook het  leger, dat in de negentien-
de eeuw werd  omgevormd van een bonte verzameling huurlingen naar een georga- niseerde krijgsmacht, ontdekte de muziek- tenten. Militaire blaaskapellen konden er hun  muziek ook aan het grote publiek laten horen. Na de Tweede Wereldoorlog werden de muziektenten steeds minder gebruikt. Veel kazernes werden samengevoegd en de militairen verdwenen uit het straatbeeld. Daarnaast veranderde de populaire muziek- cultuur, er ontstonden bandjes die voorna- melijk binnen optraden. De  muziektenten werden  verwaarloosd en raakten in onbruik. De afgelopen jaren zijn de oude muziek- tenten op vele plekken in Nederland juist weer herbouwd. Het zijn zo precies moge- lijke replica’s, op basis van de oude  bouw- tekeningen.
Herbouw
In Culemborg nam de Stichting Muziek Plantage het initiatief tot de herbouw van de muziektent en bracht de benodigde €100.000 bijeen. Op basis van een oude ansichtkaart maakte architect  Willem van Iterson van IBBM architecten uit Rotterdam een bouwtekening. In oktober 2009 konden de Culemborgse aannemersbedrijven Mesu en Van  Baaijen beginnen met de bouw, op de oude, nog bestaande fundamenten van de originele muziektent. Ook werkte een aantal leerlingen van schoolgemeenschap Lek en Linge mee aan de herbouw. Op Bevrijdingsdag 2010 werd de muziektent officieel geopend door oudwethouder Henk Wichgers en overgedragen aan de gemeen- te Culemborg,  vertegenwoordigd door bur-
gemeester Roland van Schelven. De gehele dag werden concerten gegeven door onder andere Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes, Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Concordia, Vrouwenkoor OtherWise en havenkoor Deining.
Rob den Boer
Bronnen:
www.muziekplantage.nl
• Muziekkiosk leeft weer, Seije Slager, Trouw, 19 aug. 2009
• Honderd jaar koninklijke harmonie Pieter Aafjes, 1988