Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Oefening baart kunst

Het bestuur van OBK in 1978


Oprichter Bas van Veen. Dirigent: 1928 – 1980


De Culemborgse Mannenzang- vereeniging ‘Oefening Baart Kunst’ werd op  15 februari 1928 opgericht ten huize  van de 21-jarige dirigent (toen di- recteur genoemd) Bas van Veen.De eerste zangers waren J. Salari, H. de  Ruiter, C. van Doorn, M. de Ruiter,  A. van de Ham, A. van de Hurk, C. Bronk en A. van Haaren. Besloten werd met publicaties in de Courant  de oprichting te melden en leden te  vragen. Vrij snel na de oprichting bestond het koor al uit 43  le- den, die na een korte  repeti- tietijd in Lunchroom  Victoria, haar repetities  kon gaan hou- den in een  zaal van hotel de Klok op  de Varkensmarkt . In de jaren die volgden  werd er druk gerepeteerd  voor de jaar- lijkse uitvoering, maar vooral voor  de concoursen waaraan deelgenomen werd.

Verscheidene 1e prijzen in de ‘Eereafdeling’ werden binnen- gehaald .
In 1977 werd besloten de naam van de  vereniging te veranderen in ‘Culemborgs Mannenkoor – OBK’. Vooral bij de oudere Culemborgers is de naam  Culemborgs Mannen- koor nooit echt aangeslagen. Het koor wordt ook nu  nog aangesproken als OBK.
Op 17 juni 1980 nam directeur Bas van  Veen om gezond- heidsredenen afscheid  van zijn koor. Een tijd van 52 jaar als  dirigent werd afgesloten. Hij werd  opgevolgd door Laurens Krouwel, die  tot 1986 dirigent van het koor zou zijn. Begin 1987 werd Jos Roder- mans de  nieuwe dirigent van het koor, waarmee  ook ‘nieu- wig eden’ als stem- en adem- halingsoefeningen hun intrede deden  bij aanvang van de repetities. Ook kwam er een nauwere samenwerking met dameskoor Con Animato (nu OtherWise) en werden de banden met  het in 1946 als zusterkoor aangenomen
gemengd koor de Korenbloem weer  aangehaald voor onder meer kerstconcerten. Waren ook in de jaren 80 en 90  nog de concoursen het hoofddoel van  het koor, langzaam zag men de belangen verschuiven naar het jaarconcert,  met om de vijf jaar een jubileumcon- cert.  
Het was vroeger gebruikelijk dat de  solopartijen door eigen leden werden  gezongen. Maar daarin  is voor de concerten inmiddels verandering geko- men, door  het aantrekken van beroepssolisten zoals  Elma van den Dool,  Bas Kuijlen- burg, Ernst  Daniël Smid, Paerlmira  Kwesi-John en Judith  Jobse . Voor de bege- leiding  werd enkele malen een beroep gedaan op de  harmo- nie Pieter Aafjes of leden daaruit  en voor de begeleiding op orgel zorgde  de in Culem- borg zeer bekende, maar he- laas te jong overleden organist Jos  Beijer.

Het koor in 1960

In 2007 moest Jos Rodermans na een rnstig ongeval afscheid nemen als  dirigent van het koor, maar de bekende  Culemborgse bariton Bas Kuijlenburg werd bereid gevonden het koor verder  te leiden. Jos Rodermans bleef wel de vaste koorpianist. Tot op heden is dat  zo gebleven. Door zijn ervaring als  zanger heeft hij het koor op een hoger  plan kunnen bren- gen. De door Jos Roder- mans ingezette variatie in muziekstijlen is verder uitgebreid. Naast de door de zangers graag gezongen operastukken van onder meer Verdi, wordt nu ook meer eigentijdse muziek gezongen van bijvoorbeeld de Beatles, John Denver en Rob de Nijs. Speciale muziekwerken werden nieuw leven ingeblazen, zoals de St. Nicolaascantate van Bernhard Zweers (1890),  die in 2009 met een kinderkoor en een jeugdorkest uit Zeist met veel succes  werd gerealiseerd. Ook bij evene- menten als Culemborg Bijvoorbeeld en  de Monumentendagen geeft het koor  altijd acte de présence. De kerstperiode  wordt traditio- neel geopend met een  concert in het verpleeg- huis Beatrix. Bovengenoemde evenementen staan  voor het komend jaar ook weer op het  programma. Regelmatig worden ook  in de andere verzorgingstehuizen concerten gegeven, evenals optredens in de ‘muziektempel’ in de Plantage. Het koor bestaat nu uit ruim 30 leden,  maar meer zangers zijn natuurlijk altijd welkom. De meeste muziekstukken  worden vierstemmig gezongen, waarbij  de stemmen verdeeld zijn in 1e en 2e  tenor, bariton en bas. Via de website wordt men in staat gesteld partijen thuis voor te bereiden. Iedere maandagavond wordt er in het repetitielokaal aan de Goilberdingerstraat 14 met veel plezier gerepeteerd. Ook buiten de zo genoemde ‘open repetitieavonden’ kan  men altijd komen luisteren.
Bestuur Culemborgs Mannenkoor

Het koor in 1930


Optreden van het koor op 27 januari 2013  in het Huis van de Stad