Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Moskee Takwa

 


De Marokkaanse moskee in de Ridderstraat


Moskee Takwa is sinds 1984 gevestigd in de Ridderstraat, in een voormalige school. Het gebouw is sinds  1986 eigendom van de Marokkaanse moslimge- meenschap. De moskee heeft ongeveer 500 betalende leden, dat wil zeggen 500 mannelijke gezinshoofden. De moskee  wordt de Marokkaanse moskee genoemd omdat de vrijdagspreek in het  Marokkaans-Arabisch wordt gehouden en de meeste moskeegangers van  Marokkaanse komaf zijn. Iedereen is  welkom en voelt zich thuis in elke  moskee. Tot de moskeegan- gers behoren ook Nederland- se bekeerlingen en  andere nationaliteiten, zoals Egyptena- ren, Soedanezen en Palestijnen.


Schoolbord met Arabisch schrift


De Marokkaanse moslimgemeenschap  is zowel binnen als buiten de moskee  actief. Enerzijds zijn er de traditionele gebedsacti- viteiten: vijf verplichte  gebeden per dag, de vrijdagspreken,  de Ramadanactiviteiten, individuele  en collectieve gebeden, koran- recitaties  en de Suiker- en Offerfeestge- beden.  Maar daarnaast wordt ook Arabisch  en islamitisch onderricht aan kinderen en ouderen georganiseerd, vinden  Arabische en Nederlandse lezingen en  conferenties voor en door jongeren  plaats, worden zie- ken bezocht, vindt  stervensbegeleiding plaats en eventuele  repatriëring naar het land van herkomst  en worden iftarbijeen- komsten en open  dagen voor buren en soms voor alle  Culemborgers georgani-seerd.
De moskee heeft ook een vrouwenruimte, waar vrouwen gebeden  verrichten, onder- wijs verzorgen en  (informatie)bijeen- komsten organiseren  over allerlei nieuwe ontwikkelingen,  zoals bijvoorbeeld over de wijzigingen  in de WMO en de thuiszorg.
In de moskee wordt ook onderwijs aan kinderen gegeven en worden kleine  fees- ten gehouden, zoals geboortefeesten,
feesten om de pelgrimage van  moskee- gangers te vieren en worden  religieuze feestdagen gevierd.
De moskee werkt ook aan opvoedings- projecten voor ouders, samen met de gemeente en de Stichting ELK. Ook worden contacten onderhouden met  de politie, met scholen en met andere  kerken.
De moskee wordt beheerd door een be- stuur. Om de 3 à 4 jaar wordt een bestuur benoemd dat het reilen en  zeilen van de moskee regelt.  
Er bestaan binnen Moskee Takwa ook jongerencommissies van jongens en meis- jes, die zelf activiteiten voor jongeren or- ganiseren. Deze commissies hebben in een jaar meer dan 20 lezingen  en een aantal landelijke conferenties georganiseerd. Voorzitter H. Barzizaoua van Moskee Takwa beschouwt dit  als een bijzondere ontwikkeling binnen  de moskeegemeen- schap.
Wilma Dehing